Polska

Polska jest krajem w Europie Środkowej. Położona jest na wschód od Niemiec (wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej). Na południu znajdują się Czechy i Słowacja, na wschodzie Ukraina i Białoruś, a na północy Morze Bałtyckie, Litwa i rosyjska eksklawa Kaliningrad. Całkowita powierzchnia Polski wynosi około 312.679 km2 (120.728 km2), nieco większa od Omanu. Dzięki temu Polska jest 77. co do wielkości krajem na świecie z ponad 38,5 mln mieszkańców. Większość Polaków mieszka w dużych miastach, w tym w stolicy, Warszawie (Warszawa), Łodzi, Krakowie (Kraków), drugiej stolicy Polski (Gniezno), Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.

Po raz pierwszy słowo "Polska" zostało oficjalnie napisane w 966 roku. W 1569 r. Polska utworzyła silną unię z Litwą, zwaną Rzeczpospolitą Polsko-Litewską. W pewnym momencie swojej historii była ona największym państwem w Europie i stała się bardzo wpływowa. Znaczna część terytorium, które obecnie tworzy państwa środkowoeuropejskie, należała kiedyś do tej Rzeczypospolitej. Ostatecznie, po powolnym upadku, w 1795 r. Rzeczpospolita rozpadła się. Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. po I wojnie światowej. W 1921 r., w rozpoczętej w 1919 r. wojnie polsko-bolszewickiej, Polska pokonała Rosję Sowiecką.

Polska utraciła jednak niepodległość niedługo po rozpoczęciu II wojny światowej, po klęsce zarówno ZSRR, jak i nazistowskich Niemiec. W czasie wojny zginęło ponad sześć milionów osób, w tym 3 miliony Żydów w czasie Holokaustu. W czasie okupacji walczył Rząd Polski na Uchodźstwie, siły polskie na Zachodzie oraz polskie podziemie. Jednak po sowieckiej klęsce Niemiec na froncie wschodnim, Polska stała się krajem komunistycznym w ramach bloku wschodniego.

W 1989 roku Polska przestała być krajem komunistycznym i stała się liberalną demokracją. Zmiana rządu była pierwszym z serii wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej niepodległości i upadku ZSRR w 1991 roku. Po demokratycznej konsolidacji, Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Polska jest również członkiem NATO, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Handlu.

Historia

Wczesna historia

Pierwszy znak człowieka na ziemiach polskich pojawił się 500.000 lat temu. Epoka brązu rozpoczęła się około 2400-2300 r. p.n.e. Epoka brązu rozpoczęła się około 750-700 p.n.e. W tym czasie ziemie polskie znajdowały się pod wpływem kultury łużyckiej. Około 400 r. p.n.e. mieszkały tam plemiona celtyckie i germańskie. Ludzie ci mieli kontakty handlowe z Cesarstwem Rzymskim.

Z czasem Słowianie przybyli na ziemie polskie. Niektórzy z tych Słowian, dziś powszechnie nazywani Słowianami Zachodnimi (choć w rzeczywistości była to zróżnicowana grupa plemion o wspólnych cechach etnicznych i kulturowych), pozostali tam i zaczęli tworzyć nowe narody. Najpotężniejsze plemię nazywano Polanami, którzy połączyli wszystkie pozostałe żyjące tam plemiona słowiańskie i stąd właśnie pochodzi nazwa "Polska".

Dynastie Piastów i Jagiellonów

Polska zaczęła formować się w kraj około połowy X wieku w dynastii Piastów. W 966 r. książę Mieszko I został chrześcijaninem, a więc i Polacy stali się chrześcijanami. Kolejnym królem był Bolesław I z Polski (zwany Bolesławem Chrobrego). Podbił on wiele ziem i został pierwszym królem Polski. Kazimierz I zmienił stolicę Polski z Gniezna na Kraków. W XII w., po śmierci króla Bolesława Krzywoustego w 1138 r., z powodu jego woli, Polska rozpadła się na kilka mniejszych państw. Państwa te zostały później zaatakowane przez wojska mongolskie w 1241 r., co spowolniło zjednoczenie małych państw w duże państwo polskie. Stało się to osiemdziesiąt lat później, w 1320 r., kiedy to Władysław I został królem Zjednoczonej Polski. Jego syn Kazimierz Wielki zreformował polską gospodarkę, zbudował nowe zamki i wygrał wojnę z księstwem rusińskim. Wielu ludzi wyemigrowało do Polski, stając się przystanią dla emigrantów. W tym czasie do Polski przeniosło się także wielu Żydów. Czarna Śmierć, która dotknęła wiele części Europy w latach 1347-1351, nie przybyła do Polski.

Po śmierci ostatniego Piasta na polskim tronie rozpoczął swoje rządy Kazimierz III, Ludwik I Węgierski i jego córka Jadwiga z Polski. Wyszła za mąż za litewskiego księcia Jogailę. Ich małżeństwo rozpoczęło nową dynastię w Polsce: dynastię Jagiellonów. Pod rządami dynastii Jagiellonów Polska zawarła sojusz z sąsiednią Litwą.

Rzeczpospolita Polska - Rzeczpospolita Obojga Narodów do II RP

W XVII wieku Szwecja zaatakowała prawie całą Polskę (nazywano to "potopem"). W 1699 r. skończyło się wiele wojen z Imperium Osmańskim, Rosją, Kozakami, Siedmiogrodą i Brandenburgią-Prusy. Przez następne 80 lat rząd i naród były słabe, co uzależniało Polskę od Rosji. Rosyjscy carowie skorzystali z tego, oferując pieniądze nieuczciwym członkom polskiego rządu, którzy blokowali nowe pomysły i rozwiązania. Rosja, Prusy i Austria rozbiły Polskę na trzy części w 1772, 1793 i 1795 r., co doprowadziło do jej rozwiązania. Przed drugim podziałem, w 1791 r. powstała konstytucja zwana "Konstytucją 3 Maja". Naród polski nie lubił nowych królów i często się buntował (dwa wielkie bunty w 1830 i 1863 r.[]). Napoleon stworzył kolejne państwo polskie, "Księstwo Warszawskie", ale po wojnach napoleońskich Polska została ponownie podzielona przez państwa na Kongresie Wiedeńskim. Wschodnią częścią kraju rządził car rosyjski. W czasie I wojny światowej wszyscy alianci zgodzili się ocalić Polskę. Wkrótce po kapitulacji Niemiec w listopadzie 1918 r. Polska stała się II Rzeczpospolitą Polską (II Rzeczpospolita Polska). Wolność uzyskała po kilku konfliktach militarnych, z których największym była wojna polsko-bolszewicka w latach 1919-1921.

II wojna światowa

1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa, kiedy Niemcy nazistowskie zaatakowały Polskę. Związek Radziecki zaatakował Polskę 17 września 1939 roku. Warszawa została pokonana 28 września 1939 roku. Polska została podzielona na dwie części, z których jedna należała do Niemiec hitlerowskich, a druga do Związku Radzieckiego. Zginęło ponad 6 milionów Polaków, z czego połowa to Żydzi. Większość z tych zgonów była częścią Holokaustu, w którym zginęło 6 mln Żydów. Pod koniec wojny granice Polski zostały przesunięte na zachód, przesuwając granicę wschodnią do linii Curzona. Zachodnia granica została przesunięta na linię Odra-Nysa. Nowa Polska stała się o 20% mniejsza o 77,5 tys. km2 (29,9 tys. m kw.). Przesunięcie to zmusiło miliony Polaków, Niemców, Ukraińców i Żydów do przeprowadzki.

Polska Rzeczpospolita Ludowa do III RP

Po tych wydarzeniach Polska stopniowo stawała się krajem komunistycznym. Była podobno niepodległym krajem. Ale w rzeczywistości nowy rząd został powołany przez Józefa Stalina. Był on również pod kontrolą Związku Radzieckiego. Kraj zmienił wówczas nazwę na Polska Rzeczpospolita Ludowa. Wielu Polaków jest w krajach sąsiednich: na Ukrainie, Białorusi i Litwie (te trzy kraje należały do Związku Radzieckiego do 1991 r.), a także w innych krajach. Najwięcej Polaków poza Polską znajduje się w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Chicago. Niemcy i Wielka Brytania są również domem dla dużej polonijnej diaspory. Najnowsza masowa emigracja Polaków do krajów zachodnich rozpoczęła się po 1989 roku.

W 1989 roku Solidarność - związek zawodowy kierowany przez Lecha Wałęsę - pomógł pokonać komunistyczne władze w Polsce. Jeszcze przed tym wydarzeniem Lech Wałęsa otrzymał Nagrodę Nobla za przewodniczenie pierwszemu niekomunistycznemu związkowi zawodowemu walczącemu o demokrację w bloku komunistycznym. Po zakończeniu komunizmu w Polsce nastąpiło wiele ulepszeń w zakresie praw człowieka, takich jak wolność słowa, demokracja itp. W 1991 roku Polska została członkiem Grupy Wyszehradzkiej, a w 1999 roku wstąpiła do NATO wraz z Czechami i Węgrami. Następnie w czerwcu 2003 r. polscy wyborcy zagłosowali na przystąpienie do Unii Europejskiej w głosowaniu. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.

Obecnie premierem jest Mateusz Morawiecki. W dniu 10 kwietnia 2010 r. prezydent Lech Kaczyński zginął w katastrofie samolotu rządowego w Smoleńsku w Rosji. Prezydent jest wybierany bezpośrednio przez obywateli na pięcioletnią kadencję. Premier jest powoływany przez prezydenta i potwierdzany przez "Sejm". Sejm jest niższą izbą ustawodawczą parlamentu dla kraju. Ma 460 deputowanych wybieranych co cztery lata.

Plemiona słowiańskie 600-800Zoom
Plemiona słowiańskie 600-800

Polska 960-992Zoom
Polska 960-992

Unia Polsko-Litewska, gdy była największa w latach 1618-1655Zoom
Unia Polsko-Litewska, gdy była największa w latach 1618-1655

Polska 1922-1939Zoom
Polska 1922-1939

Obecne granice Polski zostały wytyczone po 1945 roku. Szarą strefę przeniesiono z Polski do Związku Radzieckiego. Obszary czerwone od Niemiec do Polski.Zoom
Obecne granice Polski zostały wytyczone po 1945 roku. Szarą strefę przeniesiono z Polski do Związku Radzieckiego. Obszary czerwone od Niemiec do Polski.

Geografia

Terytorium Polski to równina sięgająca od Morza Bałtyckiego na północy do Karpat na południu. Wewnątrz tej równiny teren ten jest zróżnicowany ze wschodu na zachód.

Polskie wybrzeże Bałtyku jest w większości gładkie, ale posiada naturalne porty w rejonie Gdańska-Gdynia i Szczecina na dalekim północnym zachodzie. Na tym wybrzeżu znajduje się kilka miedz, wydm i jezior przybrzeżnych. Jeziora przybrzeżne to dawne zatoki, które zostały odcięte od morza. Obszary te nazywane są czasami lagunami. Zalew Szczeciński znajduje się na zachodniej granicy z Niemcami. Zalew Wiślany znajduje się na wschodniej granicy z Kaliningradem, w prowincji Rosji. Najdłuższa rzeka w Polsce, Wisła, opróżnia się do Zalewu Wiślanego, a także bezpośrednio do Morza Bałtyckiego.

Region północno-wschodni jest gęsto zalesiony, słabo zaludniony i pozbawiony zasobów rolniczych i przemysłowych. W regionie geograficznym znajdują się cztery pagórkowate okręgi morenowe i jeziora utworzone przez moreny. Powstały one podczas i po epoce lodowcowej plejstoceńskiej. Pojezierze Mazurskie jest największym z czterech powiatów i obejmuje znaczną część północno-wschodniej Polski.

Polska ma wiele jezior. W Europie tylko Finlandia ma więcej jezior. Największe jeziora to Śniardwy i Mamry. Poza pojezierzami na północy, w Tatrach znajduje się wiele górskich jezior.

Na południe od północno-wschodniej części regionu znajdują się regiony Śląska i Mazowsza, które są naznaczone szerokimi zlodowaciałymi dolinami rzek. Region Śląska posiada wiele zasobów i ludzi. Węgiel jest obfity. Dolny Śląsk posiada duże wydobycie miedzi. Nizina Mazowiecka znajduje się w centralnej Polsce. Znajduje się w dolinach trzech dużych rzek: Wisła, Bug i Narew.

Dalej na południe znajduje się polski region górski. Do tych gór należą Sudety i Karpaty. Najwyższą część Karpat stanowią Tatry, które znajdują się wzdłuż południowej granicy Polski. Najwyższa góra w Polsce, Rysy na wysokości 2 503 m n.p.m., znajduje się w Tatrach Wysokich.

Polska składa się z szesnastu regionów nazywanych województwami (województwo, pojedynczy - województwo). Są one w zasadzie tworzone z historycznych regionów kraju, podczas gdy te z ostatnich dwóch dekad (do 1998 r.) były skupione i nazwane odrębnymi miastami. Nowe jednostki mają powierzchnię od poniżej 10.000 km2 (województwo opolskie) do ponad 35.000 km2 (województwo mazowieckie). Województwa są kontrolowane przez samorządy wojewódzkie, a ich ustawodawstwo nazywane jest sejmikami wojewódzkimi.

Szesnaście województw tworzących Polskę podzielonych jest dalej na powiaty, jednostki drugiego stopnia administracji, które są mniej więcej takie same jak powiat, powiat czy prefektura w innych krajach.

Województwo

Stolica lub miasta

w języku polskim

Kujawsko-Pomorskie

Kujawsko-Pomorskie

Bydgoszcz / Toruń

Wielkopolska

Wielkopolskie

Poznań

Małopolska

Małopolskie

Kraków

Łódź

Łódzkie

Łódź

Dolny Śląsk

Dolnośląskie

Wrocław

Lublin

Lubelskie

Lublin

Lubusz

Lubuskie

Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra

Mazowsze

Mazowieckie

Warszawa (stolica kraju)

Opole

Opolskie

Opole

Podlaskie

Podlaskie

Białystok

Pomorze

Pomorskie

Gdańsk

Śląsk

Śląskie

Katowice

Podkarpacie

Podkarpackie

Rzeszów

Świętokrzyskie

Świętokrzyskie

Kielce

Warmia-Masury

Warmińsko-Mazurskie

Olsztyn

Pomorze Zachodnie

Zachodniopomorskie

Szczecin

Fizyczne cechy gruntów w PolsceZoom
Fizyczne cechy gruntów w Polsce

Literatura

Prawie żadna polska literatura nie zachowała się przed chrystianizacją w X wieku. Literatura polska w średniowieczu pisana była w języku łacińskim. Język polski został uznany za równorzędny z łaciną po renesansie dla literatury.

Jan Kochanowski był wiodącym poetą europejskiej literatury renesansowej w XVI wieku. Innymi wielkimi polskimi poetami byli Adam Mickiewicz, który w 1834 roku napisał epos Pana Tadeusza.

Kilku polskich powieściopisarzy otrzymało Nagrodę Nobla. Henryk Sienkiewicz wygrał w 19 dramatycznych wersjach słynnych wydarzeń w historii Polski. Władysław Reymont otrzymał nagrodę Nobla w 1924 roku. To on napisał powieść Chłopi. Nagrodę Nobla zdobyło także dwóch polskich poetów. Jeden z nich to Wisława Szymborska (1996), drugi Czesław Miłosz (1980).

Stanisław Lem jest znanym we współczesności autorem science fiction. Jego powieść Solaris została dwukrotnie zrealizowana w formie filmu fabularnego.

Henryk Sienkiewicz, znany polski powieściopisarzZoom
Henryk Sienkiewicz, znany polski powieściopisarz

Ludzie

W przeszłości Polska była zamieszkiwana przez ludzi różnych narodowości i różnych religii (głównie katolików, prawosławnych i judaików). Zmieniło się to po 1939 r. z powodu nazistowskiego Holokaustu, w wyniku którego zginęło wielu polskich Żydów. Po II wojnie światowej kraj ten został zmieniony w państwo komunistyczne, na mocy Układu Warszawskiego, który obejmował większość państw Europy Środkowej i Rosję.

Dziś w Polsce mieszka 38 038 000 osób (2011). W 2002 r. 96,74% ludności nazywało się Polakami, a 471,5 tys. osób (1,23%) zadeklarowało inną narodowość. 774,9 tys. osób (2,03%) nie zadeklarowało żadnej narodowości. Narodowości, czyli grupy etniczne w Polsce to Ślązacy, Niemcy (najwięcej w dawnym województwie opolskim), Ukraińcy, Litwini, Rosjanie, Żydzi i Białorusini. Język polski należy do zachodniosłowiańskiej sekcji języków słowiańskich. Jest to również język urzędowy Polski. Angielski i niemiecki są najczęściej uczonymi i używanymi drugimi językami.

W ciągu ostatnich kilku lat liczba ludności Polski zmniejszyła się ze względu na wzrost emigracji i gwałtowny spadek liczby urodzeń. W 2006 r. Urząd Spisu Powszechnego oszacował łączną liczbę ludności Polski na 38 536 869 osób, co stanowi bardzo niewielki wzrost w stosunku do 2002 r. - 38 230 080 osób. Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wielu Polaków przenosi się do pracy w krajach Europy Zachodniej, takich jak Wielka Brytania i Republika Irlandii. Niektóre organizacje państwowe wyjechały z powodu wysokiego bezrobocia (10,5%) i lepszych możliwości pracy gdzie indziej. W kwietniu 2007 r. liczba ludności Polski w Wielkiej Brytanii wzrosła do około 300.000 osób, a szacunki mówią o około 65.000 Polaków mieszkających w Republice Irlandii. Jednak w ostatnich latach silny wzrost polskiej gospodarki i rosnąca wartość polskiej waluty (PLN) sprawia, że wielu polskich imigrantów wraca do domu. W 2007 r. liczba osób wyjeżdżających z kraju była niższa niż osób wracających. Polska stała się atrakcyjnym miejscem do pracy dla osób z innych krajów (głównie z Ukrainy).

Mniejszość polska jest nadal obecna w krajach sąsiadujących z Ukrainą, Białorusią i Litwą, a także w innych krajach. Największa liczba etnicznych Polaków poza granicami kraju znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Fryderyk Chopin, znany polski kompozytor i pianistaZoom
Fryderyk Chopin, znany polski kompozytor i pianista

Marie Curie, znana polska chemiczka i dwukrotna laureatka Nagrody NoblaZoom
Marie Curie, znana polska chemiczka i dwukrotna laureatka Nagrody Nobla

Sławni ludzie

 • Fryderyk Chopin, kompozytor muzyczny.
 • Joseph Conrad, urodzony jako Józef Teodor Konrad Korzeniowski, uznany autor, który jednak pisał w języku angielskim.
 • Nikolaus Kopernik, astronom, który pokazał, że Ziemia porusza się wokół Słońca.
 • Maria Skłodowska-Curie odkryła rad i polon.
 • Franciszek Kamieński, odkrył mikoryzę.
 • Tadeusz Kościuszko, dowódca armii, który walczył o niepodległość USA i Polski.
 • Robert Kubica, kierowca F1.
 • Stanisław Lem, pisarz science fiction.
 • Adam Małysz, skoczek narciarski.
 • Adam Mickiewicz, poeta
 • Papież Jan Paweł II (wcześniej Karol Wojtyła). Zanim został papieżem, był biskupem w Krakowie.
 • Agnieszka Radwańska, female tennis player
 • Władysław Reymont, powieściopisarz
 • Henryk Sienkiewicz, powieściopisarz
 • Kamil Stoch, skoczek narciarski
 • Wisława Szymborska, a writer
 • Andrzej Wajda, reżyser filmowy
 • Lech Wałęsa, lider "Solidarności" ("Solidarność"), pomógł pokonać komunistyczne władze w Polsce i wpływy ZSRR w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Robert Lewandowski, piłkarz
 • Czesław Miłosz, a poet

Dane demograficzne miast

Poniższe zestawienia przedstawiają liczbę ludności w największych miastach Polski w oparciu o szacunki z 2005 roku.

  

Aglomeracja lub konurbacja

 Województwo 

Mieszkańcy
(Szacunki, 2005 r.)

1

Katowice (USIA)

Śląsk

3,487,000

2

Warszawa (Warszawa)

Mazowsze

2,679,000

3

Kraków

Małopolska

1,400,000

4

Łódź

Łódź

1,300,000

5

Trójmiasto

Pomorze

1,100,000

6

Poznań

Wielkopolska

1,000,000

 

  

Miasto

 Województwo 

MieszkańcyMaj
20, 2002

Mieszkańcy
31 grudnia
2004 r.

1

Warszawa (Warszawa)

Mazowsze

1,671,670

1,692,854

2

Łódź

Łódź

789,318

774,004

3

Kraków

Małopolska

758,544

757,430

4

Wrocław

Dolny Śląsk

640,367

636,268

5

Poznań

Wielkopolska

578,886

570,778

6

Gdańsk

Pomorze

461,334

459,072

7

Szczecin

Pomorze Zachodnie

415,399

411,900

8

Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie

373,804

368,235

9

Lublin

Lublin

357,110

355,998

10

Katowice

Śląsk

327,222

319,904

11

Białystok

Podlasie

291,383

292,150

12

Gdynia

Pomorze

253,458

253,324

13

Częstochowa

Śląsk

251,436

248,032

14

Sosnowiec

Śląsk

232,622

228,192

15

Radom

Mazowsze

229,699

227,613

16

Kielce

Świętokrzyskie

212,429

209,455

17

Toruń

Kujawsko-Pomorskie

211,243

208,278

18

Gliwice

Śląsk

203,814

200,361

19

Zabrze

Śląsk

195,293

192,546

20

Bytom

Śląsk

193,546

189,535

21

Bielsko-Biała

Śląsk

178,028

176,987

22

Olsztyn

Warmia-Masury

173,102

174,550

23

Rzeszów

Podkarpacie

160,376

159,020

24

Ruda Śląska

Śląsk

150,595

147,403

25

Rybnik

Śląsk

142,731

141,755

26

Tychy

Śląsk

132,816

131,547

27

Dąbrowa Górnicza

Śląsk

132,236

130,789

28

Opole

Opole

129,946

128,864

29

Płock

Mazowsze

128,361

127,841

30

Elbląg

Warmia-Masury

128,134

127,655

31

Wałbrzych

Dolny Śląsk

130,268

127,566

32

Gorzów Wielkopolski

Lubusz

125,914

125,578

33

Włocławek

Kujawsko-Pomorskie

121,229

120,369

34

Tarnów

Małopolska

119,913

118,267

35

Zielona Góra

Lubusz

118,293

118,516

36

Chorzów

Śląsk

117,430

115,241

37

Kalisz

Wielkopolska

109,498

108,792

38

Koszalin

Pomorze Zachodnie

108,709

107,773

39

Legnica

Dolny Śląsk

107,100

106,143

40

Słupsk

Pomorze

100,376

99,827

41

Grudziądz

Kujawsko-Pomorskie

99,943

98,757

42

Jaworzno

Śląsk

98,780

96,600

WarszawaZoom
Warszawa

KrakówZoom
Kraków

PoznańZoom
Poznań

WrocławZoom
Wrocław

ŁódźZoom
Łódź

GdańskZoom
Gdańsk

SzczecinZoom
Szczecin

KatowiceZoom
Katowice

Powiązane strony

 • Lista rzek Polski
 • Polska na olimpiadzie
 • Polska reprezentacja narodowa w piłce nożnej

Pytania i odpowiedzi

P: Jaka jest oficjalna nazwa Polski?


A: Oficjalna nazwa Polski to Rzeczpospolita Polska.

P: Jakie kraje graniczą z Polską?


O: Polska graniczy z Niemcami na wschodzie, z Czechami i Słowacją na południu, z Ukrainą i Białorusią na wschodzie, z Litwą i Kaliningradem (eksklawa rosyjska) na północy, a jej linia brzegowa przebiega nad Morzem Bałtyckim.

P: Jak duża jest Polska pod względem powierzchni?


O: Całkowita powierzchnia Polski wynosi około 312 679 km2 (120 728 mi2), co czyni ją nieco większą od Omanu.

P: Jakie są główne miasta w Polsce?


O: Główne miasta w Polsce to Warszawa (stolica), Łódźَdں, Kraków (Krakَw), Szczecin, Gdaٌsk, Wrocław i Poznańٌ.

P: Kiedy po raz pierwszy oficjalnie napisano "Polska"?


O: Po raz pierwszy oficjalnie napisano "Polska" w 966 roku.

P: Kiedy Polska zawarła unię z Litwą?


A: W 1569 roku Polska zawarła silną unię z Litwą, zwaną Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

P: Kiedy w Polsce skończył się komunizm?


A: Komunizm skończył się w 1989 roku, kiedy to umocniła się demokracja, a następnie Polska przystąpiła do NATO oraz innych organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Handlu.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3