Obiekt światowego dziedzictwa kulturowego

Obiekty Światowego Dziedzictwa to miejsca na świecie, które są bardzo ważne z punktu widzenia kultury lub przyrody. Miejsca te są wybierane przez UNESCO, część Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Konwencja Światowego Dziedzictwa ("Konwencja dotycząca ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego") jest traktatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Reguluje ona wybór i ochronę tych miejsc. Narody, które zgodziły się na tę konwencję, wybierają 21 narodów do Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Komitet ten ustala listę tych obiektów.

Są to miejsca (takie jak las, góra, jezioro, pustynia, pomnik, budynek, kompleks lub miasto). Według stanu na rok 2014[aktualizacja] wymienionych jest 1007 obiektów w 161 różnych krajach. Znajduje się tam 779 obiektów kultury, 197 obiektów przyrodniczych i 31 obiektów mieszanych. We Włoszech na liście znajduje się 50 obiektów, co jest największą liczbą dla każdego kraju.

Każdy obiekt światowego dziedzictwa kulturowego pozostaje częścią legalnego terytorium kraju, w którym znajduje się dany obiekt. UNESCO chce, aby każdy na świecie pracował na rzecz ochrony każdego miejsca. Czasami UNESCO zapewnia fundusze, które pomagają chronić dany obiekt. Islamskie państwo Irak i Lewant zniszczyły niektóre obiekty.

Park Narodowy Yellowstone jest wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego
Park Narodowy Yellowstone jest wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego

Park Narodowy Yellowstone jest wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego
Park Narodowy Yellowstone jest wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego

Park Narodowy Yellowstone jest wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego
Park Narodowy Yellowstone jest wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego

Park Narodowy Yellowstone jest wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego
Park Narodowy Yellowstone jest wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego

Kryteria wyboru

Do końca 2004 r. istniało sześć kryteriów dotyczących dziedzictwa kulturowego i cztery kryteria dotyczące dziedzictwa naturalnego. W 2005 r. zostało to zmodyfikowane tak, że istnieje tylko jeden zestaw dziesięciu kryteriów. Nominowane obiekty muszą mieć "wyjątkową wartość uniwersalną" i spełniać co najmniej jedno z dziesięciu kryteriów.

Kryteria kulturowe

 1. "reprezentuje arcydzieło ludzkiego geniuszu twórczego i znaczenia kulturowego".
 2. "wykazuje ważną wymianę wartości ludzkich, na przestrzeni czasu lub w ramach obszaru kulturowego świata, w zakresie rozwoju architektury lub technologii, sztuki monumentalnej, urbanistyki lub projektowania krajobrazu".
 3. "dawać wyjątkowe lub przynajmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub cywilizacji, która żyje lub zniknęła".

  IV.             

 1. "jest doskonałym przykładem typu budynku, zespołu architektonicznego lub technologicznego albo krajobrazu, który ilustruje znaczący etap w historii ludzkości".
 2. "jest doskonałym przykładem tradycyjnego osadnictwa ludzkiego, zagospodarowania terenu lub wykorzystania morza, które jest reprezentatywne dla danej kultury lub interakcji człowieka ze środowiskiem naturalnym, zwłaszcza gdy stało się ono wrażliwe na skutki nieodwracalnych zmian".
 3. "jest bezpośrednio lub namacalnie związane z wydarzeniami lub żywymi tradycjami, z ideami lub przekonaniami, z dziełami artystycznymi i literackimi o wybitnie uniwersalnym znaczeniu".

Kryteria naturalne

 1. "zawiera nadzwyczajne zjawiska naturalne lub obszary o wyjątkowym naturalnym pięknie i znaczeniu estetycznym".
 2. "jest doskonałym przykładem reprezentującym główne etapy historii Ziemi, w tym zapis życia, znaczące bieżące procesy geologiczne w rozwoju form ukształtowania terenu lub znaczące cechy geomorficzne lub fizjograficzne".
 3. "jest doskonałym przykładem reprezentującym znaczące bieżące procesy ekologiczne i biologiczne w ewolucji i rozwoju ekosystemów lądowych, słodkowodnych, przybrzeżnych i morskich oraz społeczności roślin i zwierząt".
 4. "zawiera najważniejsze i najistotniejsze siedliska przyrodnicze dla zachowania różnorodności biologicznej in situ, w tym te, w których występują gatunki zagrożone, mające wyjątkową wartość uniwersalną z punktu widzenia nauki lub ochrony".

Status prawny wyznaczonych obiektów

Przyznanie UNESCO statusu obiektu Światowego Dziedzictwa stanowi dowód prima facie, że takie wrażliwe kulturowo obiekty są prawnie chronione zgodnie z prawem wojennym, na mocy konwencji genewskiej, jej artykułów, protokołów i zwyczajów, a także innych traktatów, w tym Konwencji haskiej o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego i prawa międzynarodowego.

W ten sposób ogłasza się traktat o konwencji genewskiej:

"Artykuł 53. OCHRONA DÓBR KULTURY I MIEJSC KULTU. Bez uszczerbku dla postanowień Konwencji haskiej o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego z dnia 14 maja 1954 r." oraz innych odpowiednich instrumentów międzynarodowych, jest ona zakazana:

(a) Popełnianie wszelkich aktów wrogości wobec pomników historycznych, dzieł sztuki lub miejsc kultu, które stanowią kulturowe lub duchowe dziedzictwo narodów;

b) Używanie takich przedmiotów w celu wsparcia wysiłków wojskowych;

(c) Uczynienie z takich przedmiotów przedmiotu odwetu."

Strona nr 252: Taj Mahal, przykładowy obiekt dziedzictwa kulturowego
Strona nr 252: Taj Mahal, przykładowy obiekt dziedzictwa kulturowego

Strona nr 156: Park Narodowy Serengeti, przykładowy obiekt dziedzictwa naturalnego
Strona nr 156: Park Narodowy Serengeti, przykładowy obiekt dziedzictwa naturalnego

Miejsce #274: Historyczne Sanktuarium Machu Picchu, przykład mieszanego dziedzictwa kulturowego
Miejsce #274: Historyczne Sanktuarium Machu Picchu, przykład mieszanego dziedzictwa kulturowego

Kryteria wyboru

Do końca 2004 r. istniało sześć kryteriów dotyczących dziedzictwa kulturowego i cztery kryteria dotyczące dziedzictwa naturalnego. W 2005 r. zostało to zmodyfikowane tak, że istnieje tylko jeden zestaw dziesięciu kryteriów. Nominowane obiekty muszą mieć "wyjątkową wartość uniwersalną" i spełniać co najmniej jedno z dziesięciu kryteriów. Jeśli dany obiekt spełnia kryteria zarówno kulturowe, jak i przyrodnicze, nazywa się go "obiektem mieszanym".

Kryteria kulturowe

 1. "reprezentuje arcydzieło ludzkiego geniuszu twórczego i znaczenia kulturowego".
 2. "wykazuje ważną wymianę wartości ludzkich, na przestrzeni czasu lub w ramach obszaru kulturowego świata, w zakresie rozwoju architektury lub technologii, sztuki monumentalnej, urbanistyki lub projektowania krajobrazu".
 3. "dawać wyjątkowe lub przynajmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub cywilizacji, która żyje lub zniknęła".

  IV.             

 1. "jest doskonałym przykładem typu budynku, zespołu architektonicznego lub technologicznego albo krajobrazu, który ilustruje znaczący etap w historii ludzkości".
 2. "jest doskonałym przykładem tradycyjnego osadnictwa ludzkiego, zagospodarowania terenu lub wykorzystania morza, które jest reprezentatywne dla danej kultury lub interakcji człowieka ze środowiskiem naturalnym, zwłaszcza gdy stało się ono wrażliwe na skutki nieodwracalnych zmian".
 3. "jest bezpośrednio lub namacalnie związane z wydarzeniami lub żywymi tradycjami, z ideami lub przekonaniami, z dziełami artystycznymi i literackimi o wybitnie uniwersalnym znaczeniu".

Kryteria naturalne

 1. "zawiera nadzwyczajne zjawiska naturalne lub obszary o wyjątkowym naturalnym pięknie i znaczeniu estetycznym".
 2. "jest doskonałym przykładem reprezentującym główne etapy historii Ziemi, w tym zapis życia, znaczące bieżące procesy geologiczne w rozwoju form ukształtowania terenu lub znaczące cechy geomorficzne lub fizjograficzne".
 3. "jest doskonałym przykładem reprezentującym znaczące bieżące procesy ekologiczne i biologiczne w ewolucji i rozwoju ekosystemów lądowych, słodkowodnych, przybrzeżnych i morskich oraz społeczności roślin i zwierząt".
 4. "zawiera najważniejsze i najistotniejsze siedliska przyrodnicze dla zachowania różnorodności biologicznej in situ, w tym te, w których występują gatunki zagrożone, mające wyjątkową wartość uniwersalną z punktu widzenia nauki lub ochrony".

Status prawny wyznaczonych obiektów

Przyznanie UNESCO statusu obiektu Światowego Dziedzictwa stanowi dowód prima facie, że takie wrażliwe kulturowo obiekty są prawnie chronione zgodnie z prawem wojennym, na mocy konwencji genewskiej, jej artykułów, protokołów i zwyczajów, a także innych traktatów, w tym Konwencji haskiej o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego i prawa międzynarodowego.

W ten sposób ogłasza się traktat o konwencji genewskiej:

"Artykuł 53. OCHRONA DÓBR KULTURY I MIEJSC KULTU. Bez uszczerbku dla postanowień Konwencji haskiej o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego z dnia 14 maja 1954 r." oraz innych odpowiednich instrumentów międzynarodowych, jest ona zakazana:

(a) Popełnianie wszelkich aktów wrogości wobec pomników historycznych, dzieł sztuki lub miejsc kultu, które stanowią kulturowe lub duchowe dziedzictwo narodów;

b) Używanie takich przedmiotów w celu wsparcia wysiłków wojskowych;

(c) Uczynienie z takich przedmiotów przedmiotu odwetu."

Strona nr 252: Taj Mahal, przykładowy obiekt dziedzictwa kulturowego
Strona nr 252: Taj Mahal, przykładowy obiekt dziedzictwa kulturowego

Strona nr 156: Park Narodowy Serengeti, przykładowy obiekt dziedzictwa naturalnego
Strona nr 156: Park Narodowy Serengeti, przykładowy obiekt dziedzictwa naturalnego

Miejsce #274: Historyczne Sanktuarium Machu Picchu, przykład mieszanego dziedzictwa kulturowego
Miejsce #274: Historyczne Sanktuarium Machu Picchu, przykład mieszanego dziedzictwa kulturowego

Kryteria wyboru

Do końca 2004 r. istniało sześć kryteriów dotyczących dziedzictwa kulturowego i cztery kryteria dotyczące dziedzictwa naturalnego. W 2005 r. zostało to zmodyfikowane tak, że istnieje tylko jeden zestaw dziesięciu kryteriów. Nominowane obiekty muszą mieć "wyjątkową wartość uniwersalną" i spełniać co najmniej jedno z dziesięciu kryteriów. Jeśli dany obiekt spełnia kryteria zarówno kulturowe, jak i przyrodnicze, nazywa się go "obiektem mieszanym".

Kryteria kulturowe

 1. "reprezentuje arcydzieło ludzkiego geniuszu twórczego i znaczenia kulturowego".
 2. "wykazuje ważną wymianę wartości ludzkich, na przestrzeni czasu lub w ramach obszaru kulturowego świata, w zakresie rozwoju architektury lub technologii, sztuki monumentalnej, urbanistyki lub projektowania krajobrazu".
 3. "dawać wyjątkowe lub przynajmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub cywilizacji, która żyje lub zniknęła".

  IV.             

 1. "jest doskonałym przykładem typu budynku, zespołu architektonicznego lub technologicznego albo krajobrazu, który ilustruje znaczący etap w historii ludzkości".
 2. "jest doskonałym przykładem tradycyjnego osadnictwa ludzkiego, zagospodarowania terenu lub wykorzystania morza, które jest reprezentatywne dla danej kultury lub interakcji człowieka ze środowiskiem naturalnym, zwłaszcza gdy stało się ono wrażliwe na skutki nieodwracalnych zmian".
 3. "jest bezpośrednio lub namacalnie związane z wydarzeniami lub żywymi tradycjami, z ideami lub przekonaniami, z dziełami artystycznymi i literackimi o wybitnie uniwersalnym znaczeniu".

Kryteria naturalne

 1. "zawiera nadzwyczajne zjawiska naturalne lub obszary o wyjątkowym naturalnym pięknie i znaczeniu estetycznym".
 2. "jest doskonałym przykładem reprezentującym główne etapy historii Ziemi, w tym zapis życia, znaczące bieżące procesy geologiczne w rozwoju form ukształtowania terenu lub znaczące cechy geomorficzne lub fizjograficzne".
 3. "jest doskonałym przykładem reprezentującym znaczące bieżące procesy ekologiczne i biologiczne w ewolucji i rozwoju ekosystemów lądowych, słodkowodnych, przybrzeżnych i morskich oraz społeczności roślin i zwierząt".
 4. "zawiera najważniejsze i najistotniejsze siedliska przyrodnicze dla zachowania różnorodności biologicznej in situ, w tym te, w których występują gatunki zagrożone, mające wyjątkową wartość uniwersalną z punktu widzenia nauki lub ochrony".

Status prawny wyznaczonych obiektów

Przyznanie UNESCO statusu obiektu Światowego Dziedzictwa stanowi dowód prima facie, że takie wrażliwe kulturowo obiekty są prawnie chronione zgodnie z prawem wojennym, na mocy konwencji genewskiej, jej artykułów, protokołów i zwyczajów, a także innych traktatów, w tym Konwencji haskiej o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego i prawa międzynarodowego.

W ten sposób ogłasza się traktat o konwencji genewskiej:

"Artykuł 53. OCHRONA DÓBR KULTURY I MIEJSC KULTU. Bez uszczerbku dla postanowień Konwencji haskiej o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego z dnia 14 maja 1954 r." oraz innych odpowiednich instrumentów międzynarodowych, jest ona zakazana:

(a) Popełnianie wszelkich aktów wrogości wobec pomników historycznych, dzieł sztuki lub miejsc kultu, które stanowią kulturowe lub duchowe dziedzictwo narodów;

b) Używanie takich przedmiotów w celu wsparcia wysiłków wojskowych;

(c) Uczynienie z takich przedmiotów przedmiotu odwetu."

Strona nr 252: Taj Mahal, przykładowy obiekt dziedzictwa kulturowego
Strona nr 252: Taj Mahal, przykładowy obiekt dziedzictwa kulturowego

Strona nr 156: Park Narodowy Serengeti, przykładowy obiekt dziedzictwa naturalnego
Strona nr 156: Park Narodowy Serengeti, przykładowy obiekt dziedzictwa naturalnego

Miejsce #274: Historyczne Sanktuarium Machu Picchu, przykład mieszanego dziedzictwa kulturowego
Miejsce #274: Historyczne Sanktuarium Machu Picchu, przykład mieszanego dziedzictwa kulturowego

Kryteria wyboru

Do końca 2004 r. istniało sześć kryteriów dotyczących dziedzictwa kulturowego i cztery kryteria dotyczące dziedzictwa naturalnego. W 2005 r. zostało to zmodyfikowane tak, że istnieje tylko jeden zestaw dziesięciu kryteriów. Nominowane obiekty muszą mieć "wyjątkową wartość uniwersalną" i spełniać co najmniej jedno z dziesięciu kryteriów. Jeśli dany obiekt spełnia kryteria zarówno kulturowe, jak i przyrodnicze, nazywa się go "obiektem mieszanym".

Kryteria kulturowe

 1. "reprezentuje arcydzieło ludzkiego geniuszu twórczego i znaczenia kulturowego".
 2. "wykazuje ważną wymianę wartości ludzkich, na przestrzeni czasu lub w ramach obszaru kulturowego świata, w zakresie rozwoju architektury lub technologii, sztuki monumentalnej, urbanistyki lub projektowania krajobrazu".
 3. "dawać wyjątkowe lub przynajmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub cywilizacji, która żyje lub zniknęła".

  IV.             

 1. "jest doskonałym przykładem typu budynku, zespołu architektonicznego lub technologicznego albo krajobrazu, który ilustruje znaczący etap w historii ludzkości".
 2. "jest doskonałym przykładem tradycyjnego osadnictwa ludzkiego, zagospodarowania terenu lub wykorzystania morza, które jest reprezentatywne dla danej kultury lub interakcji człowieka ze środowiskiem naturalnym, zwłaszcza gdy stało się ono wrażliwe na skutki nieodwracalnych zmian".
 3. "jest bezpośrednio lub namacalnie związane z wydarzeniami lub żywymi tradycjami, z ideami lub przekonaniami, z dziełami artystycznymi i literackimi o wybitnie uniwersalnym znaczeniu".

Kryteria naturalne

 1. "zawiera nadzwyczajne zjawiska naturalne lub obszary o wyjątkowym naturalnym pięknie i znaczeniu estetycznym".
 2. "jest doskonałym przykładem reprezentującym główne etapy historii Ziemi, w tym zapis życia, znaczące bieżące procesy geologiczne w rozwoju form ukształtowania terenu lub znaczące cechy geomorficzne lub fizjograficzne".
 3. "jest doskonałym przykładem reprezentującym znaczące bieżące procesy ekologiczne i biologiczne w ewolucji i rozwoju ekosystemów lądowych, słodkowodnych, przybrzeżnych i morskich oraz społeczności roślin i zwierząt".
 4. "zawiera najważniejsze i najistotniejsze siedliska przyrodnicze dla zachowania różnorodności biologicznej in situ, w tym te, w których występują gatunki zagrożone, mające wyjątkową wartość uniwersalną z punktu widzenia nauki lub ochrony".

Status prawny wyznaczonych obiektów

Przyznanie UNESCO statusu obiektu Światowego Dziedzictwa stanowi dowód prima facie, że takie wrażliwe kulturowo obiekty są prawnie chronione zgodnie z prawem wojennym, na mocy konwencji genewskiej, jej artykułów, protokołów i zwyczajów, a także innych traktatów, w tym Konwencji haskiej o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego i prawa międzynarodowego.

W ten sposób ogłasza się traktat o konwencji genewskiej:

"Artykuł 53. OCHRONA DÓBR KULTURY I MIEJSC KULTU. Bez uszczerbku dla postanowień Konwencji haskiej o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego z dnia 14 maja 1954 r." oraz innych odpowiednich instrumentów międzynarodowych, jest ona zakazana:

(a) Popełnianie wszelkich aktów wrogości wobec pomników historycznych, dzieł sztuki lub miejsc kultu, które stanowią kulturowe lub duchowe dziedzictwo narodów;

b) Używanie takich przedmiotów w celu wsparcia wysiłków wojskowych;

(c) Uczynienie z takich przedmiotów przedmiotu odwetu."

Strona nr 252: Taj Mahal, przykładowy obiekt dziedzictwa kulturowego
Strona nr 252: Taj Mahal, przykładowy obiekt dziedzictwa kulturowego

Strona nr 156: Park Narodowy Serengeti, przykładowy obiekt dziedzictwa naturalnego
Strona nr 156: Park Narodowy Serengeti, przykładowy obiekt dziedzictwa naturalnego

Miejsce #274: Historyczne Sanktuarium Machu Picchu, przykład mieszanego dziedzictwa kulturowego
Miejsce #274: Historyczne Sanktuarium Machu Picchu, przykład mieszanego dziedzictwa kulturowego

Zdjęcia

·        

Persepolis, Iran

·        

Historyczne centrum Florencji w Toskanii (Włochy)

·        

Statua Wolności (Stany Zjednoczone)

·        

Uluru (Australia)

·        

Chichen Itza na Jukatanie (Meksyk)

·        

Centrum Historyczne Petersburga i jego przedmieść (Rosja)

·        

Ancient Building Complex w górach Wudang (Chiny)

·        

Park Narodowy Mount Kenya (Kenia)

·        

Wodospady Victorii na rzece Zambezi w Afryce

·        

Taj Mahal, Indie

·        

Memfis i jego Nekropolia, w tym piramidy w Gizie (Egipt)

Zdjęcia

·        

Persepolis, Iran

·        

Historyczne centrum Florencji w Toskanii (Włochy)

·        

Statua Wolności (Stany Zjednoczone)

·        

Uluru (Australia)

·        

Chichen Itza na Jukatanie (Meksyk)

·        

Centrum Historyczne Petersburga i jego przedmieść (Rosja)

·        

Ancient Building Complex w górach Wudang (Chiny)

·        

Park Narodowy Mount Kenya (Kenia)

·        

Wodospady Victorii na rzece Zambezi w Afryce

·        

Taj Mahal, Indie

·        

Memfis i jego Nekropolia, w tym piramidy w Gizie (Egipt)

Zdjęcia

·        

Persepolis, Iran

·        

Historyczne centrum Florencji w Toskanii (Włochy)

·        

Statua Wolności (Stany Zjednoczone)

·        

Uluru (Australia)

·        

Chichen Itza na Jukatanie (Meksyk)

·        

Centrum Historyczne Petersburga i jego przedmieść (Rosja)

·        

Ancient Building Complex w górach Wudang (Chiny)

·        

Park Narodowy Mount Kenya (Kenia)

·        

Wodospady Victorii na rzece Zambezi w Afryce

·        

Taj Mahal, Indie

·        

Memfis i jego Nekropolia, w tym piramidy w Gizie (Egipt)

Zdjęcia

·        

Persepolis, Iran

·        

Historyczne centrum Florencji w Toskanii (Włochy)

·        

Statua Wolności (Stany Zjednoczone)

·        

Uluru (Australia)

·        

Chichen Itza na Jukatanie (Meksyk)

·        

Centrum Historyczne Petersburga i jego przedmieść (Rosja)

·        

Ancient Building Complex w górach Wudang (Chiny)

·        

Park Narodowy Mount Kenya (Kenia)

·        

Wodospady Victorii na rzece Zambezi w Afryce

·        

Taj Mahal, Indie

·        

Memfis i jego Nekropolia, w tym piramidy wGizie (Egipt)

AlegsaOnline.com - 2020 - License CC3