Systematyka organizmów

Systematyka jest jedną z głównych dziedzin biologii. Jest ona ściśle powiązana z taksonomią.

Systematyka jest badaniem zróżnicowania życia na planecie Ziemia, zarówno przeszłego jak i obecnego, oraz relacji między istotami żywymi w czasie.

Związki są zazwyczaj postrzegane jako drzewa ewolucyjne (kladogramy, drzewafilogenetyczne, filogeny).

Filogeny mają dwie składowe, kolejność rozgałęzień (pokazującą relacje grupowe) i długość gałęzi (pokazującą wielkość ewolucji). Drzewa filogenetyczne gatunków i wyższych taksonów są wykorzystywane do badania ewolucji cech (cechy anatomiczne lub molekularne), oraz rozmieszczenia organizmów (biogeografia). Systematyka pomaga nam zrozumieć historię ewolucji życia na Ziemi.

"biologia systemowa" i "taksonomia" to terminy, które często są mylone i używane zamiennie. Zostały one zdefiniowane w następujący sposób:

Systematyka jest dziedziną, która a) dostarcza naukowych nazw organizmów, b) opisuje je, c) przechowuje ich zbiory, d) dostarcza klasyfikacji organizmów, kluczy do ich identyfikacji oraz danych dotyczących ich rozmieszczenia, e) bada ich historie ewolucyjne oraz f) rozważa ich adaptacje środowiskowe.
Taksonomia jest tą częścią systematyki, która dotyczy tematów a)-d) powyżej.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3