Opinia sądowa

Opinia sądowa jest formą opinii prawnej napisanej przez sędziego lub zespół sędziów, wyjaśniającej sposób rozstrzygnięcia sporu prawnego. Przytacza ona decyzję podjętą w celu rozwiązania sporu. Opinia sądowa zwykle zawiera uzasadnienie decyzji. W przypadku trzech lub więcej sędziów może ona przybrać formę opinii większości, opinii mniejszości lub opinii zbieżnej.

Rodzaje opinii sądowych

  • Opinia większości to opinia sądowa, na którą zgadza się ponad połowa członków sądu. Opinia większości staje się decyzją sądu w danej sprawie.
  • Opinię zbieżną pisze się, aby zgodzić się z decyzją, ale z podaniem innych powodów tej zgody. Gdy przyłącza się do niej największa liczba sędziów, określa się ją mianem opinii w liczbie mnogiej.
  • Opinia odrębna (lub dysertacja) to opinia napisana przez jednego lub więcej sędziów, wyrażająca brak zgody z opinią większości. Opinia odrębna nie tworzy wiążącego precedensu ani nie staje się częścią orzecznictwa.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3