Średnia geometryczna

Średnia geometryczna jest liczbą, która jest używana do reprezentowania zbioru liczb. Jest ona obliczana poprzez wzięcie n-tego pierwiastka z iloczynu tych liczb. To, do czego większość ludzi odnosi się, gdy mówi o średniej lub średniej, to średnia arytmetyczna. Średnia geometryczna jest prawie zawsze mniejsza od średniej arytmetycznej. W niektórych przypadkach jest ona równa. Średnia geometryczna jest często używana w finansach i statystyce.

Ponieważ istnieje iloczyn, nie ma sensu obliczać średniej geometrycznej, jeśli jedna z liczb jest równa zero. Na ogół nie ma też sensu obliczać jej, gdy jedna z liczb jest ujemna. Nie jest on używany dla liczb złożonych, ponieważ obliczanie pierwiastka z liczby złożonej ma więcej niż jeden wynik.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3