Glina

Glina jest drobnoziarnistym minerałem krzemianowym, wytwarzanym podczas kruszenia się skał. Mokra glina jest miękka i może być formowana w celu uzyskania ceramiki, cegieł i innych rzeczy. Po uformowaniu, a następnie wypaleniu w piecu do wypalania w celu nadania jej twardości, staje się ona ceramiczna.

Glina często zawiera trochę wody, ponieważ cząsteczki wody przylegają do drobnych ziarenek. W glinie mogą znajdować się również pewne materiały organiczne.

Na Ziemi istnieje 35 uznanych gatunków minerałów gliniastych, które sprawiają, że błota łączą się ze sobą ("spoiste"), lub są zdolne do przepływu ("plastyczne"). Tiksotropia gliny powoduje czasami osuwanie się ziemi.

Kwarc, skalenie, tlenki żelaza i węglany mogą się przewietrzyć do rozmiarów typowego minerału gliniastego. Tworzenie się gliny jest dobrze poznane. Może ona pochodzić z gleby, popiołu wulkanicznego i zlodowacenia. Innym źródłem są starożytne skały błotne, ponieważ łatwo ulegają pogodzie i rozpadowi.

Glina to zdecydowanie najmniejsze cząsteczki rozpoznawane w skałach błotnych. Cząsteczka gliny jest około 1/1000 szerokości ziarna piasku. Oznacza to, że przy stałej prędkości wody cząsteczka gliny będzie przemieszczać się 1000 razy dalej, wymagając tym samym cichszych warunków do osiadania. Tam, gdzie szerokość ziarna jest większa niż kilka milimetrów, materiał nazywany jest mułem, a nie gliną.

Jak wyglądają gliny: Estońska glina z epoki czwartorzęduZoom
Jak wyglądają gliny: Estońska glina z epoki czwartorzędu

Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest glina?


O: Glina to drobnoziarnisty minerał krzemianowy powstający w wyniku rozpadu skał.

P: Co można zrobić z mokrej gliny?


O: Z mokrej gliny można formować naczynia, cegły i inne przedmioty.

P: Co się dzieje z gliną, kiedy jest wypalana w piecu?


O: Kiedy glina jest wypalana w piecu, staje się twarda i zamienia się w ceramikę.

P: Co często zawiera glina i dlaczego?


O: Glina często zawiera trochę wody, ponieważ cząsteczki wody przylegają do drobnych ziaren. W glinie mogą znajdować się również materiały organiczne.

P: Ile znanych gatunków minerałów ilastych występuje na Ziemi?


O: Na Ziemi istnieje 35 uznanych gatunków minerałów ilastych.

P: Skąd się bierze glina?


O: Glinka może pochodzić z gleby, popiołu wulkanicznego, zlodowacenia, a także ze starożytnych skał błotnych, które łatwo ulegają zwietrzeniu i rozpadowi.

P: Jaka jest różnica między mułem a gliną?


O: Jeżeli ziarna mają szerokość większą niż kilka milimetrów, materiał nazywa się mułem, a nie gliną. Cząstka gliny ma szerokość około 1/1000 szerokości ziarna piasku, co oznacza, że przy stałej prędkości wody cząstka gliny przemieszcza się 1000 razy dalej, a więc wymaga spokojniejszych warunków do osiadania.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3